Choose volume and issue

Choose subject area

INTERDISCIPLINARIA
ARCHAEOLOGICA

Natural Sciences
in Archaeology

Petr Pokorný

PF 2025

CEA - Conference of Environmental Archaeology

 

Abstract book

Program

Invitation

Annotation of the 18th Conference of Environmental Archaeology

The 18 th year of the traditional annual Conference of Environmental Archaeology will take place on 7-9 February 2024 in auditorium of the Museum of Eastern Bohemia, Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové

Applications

Binding registration until 30 November 2023 via Google form: https://forms.gle/yy7pbVhb7rDefYSSA

Abstract: max 500 words, max 10 references, max 3 figures, via e-mail until 30 November 2023

E-mail: klara.burianova@uhk.cz; jan.horak.3@uhk.cz

An invoice will be issued on the basis of this binding registration, you will then pay by bank transfer
The invoice and payment will be issued during January 2024

Fee: 1500 CZK, students presenting a presentation or a poster 1000 CZK

Theme

The conference will focus on environment and culture. These two phenomena represent two inseparable dimensions that shape the human world. In doing so, the two components influence each other and to some extent condition each other. Therefore, environmental research in the field of archaeology should not be unilaterally focused only on the environmental dimension in its analysis and interpretation, but should also reflect the cultural context of the environmental phenomena studied. The conference organizers hope that papers will focus on different aspects according to the focus of individual researchers, but should always consider both components of the topic. Topics related to questions such as: what is the relationship between the natural environment and social institutions? How does one component respond to changes in the other? What are the differences in the real and symbolic treatment of plants or animals? And the phenomena of inanimate nature? How do different components of nature shape economic or cultural phenomena? Do commonly studied phenomena in one field have unsuspected or hidden connections in the other field? In addition to archaeologists and naturalists, we are also happy to welcome historians, ethnologists and other interested parties.

Programme

  • 7 February 2024: opening of the conference at 13:00, afternoon session
  • 8 February 2024: morning session, afternoon excursion, social meeting and dinner
  • 9 February 2024: morning session, closing of the conference at 12:00

Organizers:

  • University of Hradec Králové
  • Museum of Eastern Bohemia

KEA - konference environmentální archeologie

 

Sborník abstraktů

Program

Pozvánka

Anotace 18. konference environmentální archeologie

18. ročník již tradiční Konference environmentální archeologie se uskuteční ve dnech 7. až 9. února 2024 v přednáškovém sále Muzea východních Čech, Eliščino nábřeží 465/7, Hradec Králové

Přihlášky

Závazná přihláška do 30.11.2023 prostřednictvím Google form: https://forms.gle/yy7pbVhb7rDefYSSA

Abstrakt: max 500 slov, max 10 bodů referencí, max 3 obrázky, e-mailem do 30. 11. 2023

E-mail: klara.burianova@uhk.cz; jan.horak.3@uhk.cz

Na základě této přihlášky bude vystavena faktura, kterou zaplatíte bankovním převodem
Vystavení faktury i platba proběhnou v průběhu ledna 2024

Poplatek: 1500,- Kč, pro studenty prezentující příspěvek 1000,- Kč

Téma

Konference bude zaměřena na téma Environment a kultura. Tyto dva fenomény představují dvě neoddělitelné dimenze, které utvářejí svět člověka. Při tom se obě složky vzájemně ovlivňují a do jisté míry podmiňují. Proto by environmentální výzkum na poli archeologie neměl být v analýze a interpretaci jednostranně zaměřen pouze na dimenzi environmentální, ale měl by reflektovat i kulturní souvislosti studovaných environmentálních jevů. Organizátoři konference doufají, že příspěvky se zaměří na rozličné aspekty podle zaměření jednotlivých badatelů, vždy by ale měly zohledňovat obě složky tématu. Vítána jsou témata vztahujících se např. k otázkám: jaký je vztah přírodního prostředí a společenských institucí? Jak jedna složka reaguje na proměny složky druhé? Jaké jsou rozdíly v reálném a symbolickém zacházení s rostlinami či zvířaty? A fenomény neživé přírody? Jak různé součásti přírody formují ekonomické či kulturní jevy? Mají běžně zkoumané fenomény jedné oblasti netušené či skryté souvislosti v druhé oblasti? Rádi vedle archeologů a přírodovědců přivítáme také historiky, etnology a další zájemce.

Program

  • 7. 2. 2024: zahájení v 13:00, odpolední sekce
  • 8. 2. 2024: dopolední sekce, odpolední exkurze, společenská večeře
  • 9. 2. 2024: dopolední sekce, ukončení konference ve 12:00

Pořadatelé:

  • Univerzita Hradec Králové
  • Muzeum východních Čech

Archive/Archiv

CEA 2023